Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
X
REGULAMIN
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blue Creation – Piotr Łącz siedzibą w Odrano Wola, adres:ul. Lazurowa 67, wpisana do Wpisu do Ewidencji prowadzonego przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego pod numerem działalności gospodarczej 11243, NIP: 5291645499 (dalej „Administrator”);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytania na podstawie udzielonej zgody.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz ewentualnie właściwe organy na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Lpcreation.pl jest stroną internetową, której właścicielem jest Piotr Łącz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blue Creation zwaną w dalszej części Regulaminu „Stroną internetową”.

1.2. Strona internetowa działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. Strona internetowa zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Lpcreation.pl.

2. Odpowiedzialność Użytkownika

2.1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie internetowej na własne ryzyko.

2.2. Korzystanie ze Strony internetowej podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na Stronie internetowej oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Stronie internetowej, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy

3.1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż na Stronie internetowej znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

3.2. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie internetowej.

3.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie internetowej były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje.

3.4.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na Stronie internetowej jak i za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

3.5.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Usługodawcy.

3.6.  Usługodawca ma prawo korygować zawartość Strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Stronie internetowej

3.7.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie internetowej, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

3.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Zastrzeżenia techniczne

4.1. Ze względu na techniczne ograniczenia Usługodawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Usługodawca nie może też zapewnić, że przeglądanie Strony internetowej będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

4.2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4.3. Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
5. Oferta handlowa

5.1. Ceny usług podane na Stronie internetowej są cenami netto (bez VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

5.2. Podana cena nie zawiera usług dodatkowych, takich usług jak zakup zdjęć, a ostateczna wycena usługi zawsze uzależniona jest od zakresu i stopnia skomplikowania wykonania usługi.

5.3. Zamówienie złożone przez Użytkownika stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie Uzytkwnikawiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie.
6. Prawa autorskie

6.1. Zarówno układ treści zawarty na Stronie internetowej jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

6.2. Zawartość Strony internetowej może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia Usługodawcy w ramach przeznaczenia określonego przez Usługodawcę. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Usługodawcą pod adresem kontakt@lpcreation.pl.

6.3. Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie internetowej w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

6.4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach lpcreation.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 6.5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Usługodawcy na zasadach ogólnych.
7. Ochrona danych osobowych

7.1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Usługodawcę usług lub otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych.

7.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługodawca.

7.3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Usługodawcę działalności w zakresie udzielania informacji, sprzedaży oraz w celu marketingu usług własnych Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Usługodawcę usług. 7.4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

7.5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji na adres kontakt@lpcreation.pl

7.6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Usługodawcę usług lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji drogą mailową, prosimy o wysłanie wiadomości o treści 'rezygnacja' na adres kontakt@lpcreation.pl

7.7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@lpcreation.pl
8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8.2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

8.3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@lpcreation.pl

8.4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

8.5. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

8.6. Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.
9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

9.2. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie lpcreation.pl i wchodzą w życie z dniem umieszczenia.
© 2014 LP Creation | Wszystkie prawa zastrzeżone.